شیر قطع و وصل توپی

شیر قطع و وصل توپی

یکی از محصولات دسته

شیر

آلات از مجموعه

شیرآلات صنعتی

نمونه فردآب می باشد

شیر قطع و وصل توپی

یکی از محصولات دسته

شیر

آلات از مجموعه

شیرآلات صنعتی

نمونه فردآب می باشد