زانوی چدنی داکتیل

زانوی چدنی داکتیل

یکی از محصولات دسته

اتصالات چدنی

فردآب از مجموعه

شیرآلات صنعتی

نمونه فردآب می باشد

زانوی چدنی داکتیل

یکی از محصولات دسته

اتصالات چدنی

فردآب از مجموعه

شیرآلات صنعتی

نمونه فردآب می باشد